بیماری پوستی ای بی (EB) یا بال پروانه ای با علت ارثی، علائم،درمان

بیماری پوستی ای بی (EB) یا بال پروانه ای با علت ارثی، علائم،درمان